.

Zanedbání revizí a kontrol se nevyplácí

   0 Comments
Zanedbání revizí a kontrol se nevyplácí

Základem řádné péče o majetek je vždy průběžné sledování jeho stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin havárií, vážných až smrtelných zranění a nenahraditelných materiálních škod. Je proto vhodné ujasnit si různé významy tohoto pojmu ve vztahu k povinnostem daným dle zákonů vyhlášek a doporučení v oblasti plynových zařízení.

Revize plynového zařízení

Revize plynového zařízení je kontrola prováděná dle závazných právních a technických předpisů ve stanovených případech a intervalech. Provádí se zpravidla od hlavního uzávěru plynu nebo uzávěru před plynoměrem až po jednotlivé spotřebiče. Výsledkem provedené revize je doklad, kterým se osvědčuje, že plynové zařízení je schopné bezpečného a trvalého provozu. Smí je provádět jen oprávněné osoby, tj. odborně vyškolené a vybavené, které oprávněnost dokládají osvědčením v daném rozsahu. Tento doklad vydává Institut technické inspekce. Formální náležitosti dokladu o provedené práci tzv. „Revizní zprávy“ a požadavky na rozsah a lhůty jednotlivých revizí jsou stanoveny v dílčích právních a technických předpisech.

Provozní revize odběrného plynového zařízení se u právnických a podnikajících fyzických osob musí provádět minimálně 1x za tři roky podle vyhlášky č.85/1978 Sb. a ČSN 38 6405. Tyto lhůty spousta subjektů nedodržuje, či dokonce revize a kontroly nezajišťuje vůbec. Tím se vystavuje riziku, že v případě havárie (požár, výbuch) ponese plnou trestní odpovědnost.

V objektech v osobním vlastnictví určených pro bydlení nejsou revize plynového zařízení povinné. Ale pozor ! Základním zákonným dokumentem pro oblast technických pravidel v odvětví plynárenství je zákon č.458/2000 Sb. a v poslední době vydaná jeho novela - zákon č. 158/2009 kde se v § 62 písm.d) uvádí: "Zákazník je povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit." Z uvedeného vyplývá, že majitel jakéhokoliv objektu by si měl uvědomit, že pokud v zákonem stanovených případech za něco nese odpovědnost, měl by být také schopen prokázat, že tuto povinnost nezanedbal. Pokud má vystavenu platnou Revizní zprávu, odpovědnost přechází na revizního technika který tuto zprávu vystavil.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, doporučuji všem kteří mají plynový rozvod v domech a bytech proveden tímto způsobem nepodceňovat prevenci a zajišťovat pravidelné kontroly a revize, protože u takto provedených spojů dochází vlivem působení zemního plynu k vysychání těsnícího materiálu a únikům plynu do objektu.

Servisní prohlídka a kontrola spotřebiče

K zajištění bezporuchového a bezpečného provozu, zachování účinnosti plynového spotřebiče, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) je nutno provádět pravidelné servisní kontroly plynového spotřebiče (kotel, topidlo, ohřívač vody atd.) Tyto prohlídky - lidově řečeno "čištění" spotřebičů je vhodné provádět jak v záruční době, tak i po jejím ukončení a to 1x ročně. Nejvhodnější je uzavřít mezi zákazníkem a výrobcem autorizovanou servisní firmou smlouvu k provádění těchto prohlídek. Vyhnete se tak problematickému zajišťování a hledání servisního technika tzv. na poslední chvíli.

Revize, kontroly a prohlídky napomáhají předcházet případným požárům, poškození zdraví a dalším tragédiím tím, že včas odhalí závady a provozní nedostatky na plynovém zařízení.

Martin Dolanský
Revizní technik plynových zařízení

Comments

Log in or register to post comments